DUOMENŲ RINKIMO BŪDAI

Siekiant optimizuoti apklausų metu surinktų duomenų kokybės ir jų rinkimo bei apdorojimo kaštų santykį, ypatingas dėmesys skiriamas duomenų rinkimo bei apdorojimo metodams tobulinti, statistinėms anketoms rengti ir testuoti.

Gyventojų statistinių tyrimų duomenys renkami iš dviejų šaltinių – iš respondentų (gyventojų) ir valstybės registrų. Valstybės registruose kaupiami duomenys yra perkeliami į elektronines apklausų anketas arba sujungiami su apklausos metu surinktais duomenimis rengiant statistinę informaciją. Respondentai atsako į anketos klausimus pasirinkę vieną iš galimų dalyvavimo apklausoje būdų.

Lietuvos statistikos departamento naudojami duomenų rinkimo būdai:

  • Tiesioginė apklausa. Šis būdas taikomas pirmą kartą apklausiant respondentą, kai yra žinomas tik jo gyvenamosios vietos adresas, bet nežinomi kiti kontaktai. Apklausa paprastai atliekama respondento namuose. Tiesioginės apklausos metu klausiama daugiau ir įvairesnių klausimų. Pati apklausa yra ilgesnė negu apklausos, atliekamos kitais būdais. Tiesioginė apklausa yra brangus ir ilgas procesas. Dar vienas neigiamas tiesioginės apklausos bruožas yra tai, kad respondentai dažniausiai nenoriai įleidžia į savo namus svetimus žmones.

  • Apklausa internetu. Tai respondentui patogiausias apklausų atlikimo būdas. Lietuvos statistikos departamentas, siekdamas sumažinti respondentams tenkančią statistinės atskaitomybės naštą, plačiai naudoja valstybiniuose registruose kaupiamus duomenis. Todėl daug klausimų elektroninėse apklausų anketose jau būna užpildyti, t. y. duomenys iš registrų perkeliami į elektroninę statistinę anketą. Oficialiame laiške respondentui siunčiami prisijungimo prie elektroninės apklausų sistemos kodai. Respondentas, jam patogiu laiku, internetu gali prisijungti prie elektroninės anketos ir ją užpildyti. Respondentas gali nutraukti pildymą, dar neatsakęs į visus anketos klausimus, bet išsaugodamas įvestus duomenis, ir prisijungęs vėliau baigti pildyti anketą. Respondentus, kurie neturi galimybių ar nenori savarankiškai užpildyti elektroninės anketos, apklausia klausėjai. Klausėjas atvyksta pas respondentą į namus ir kartu užpildys tyrimo anketą.

  • Apklausa telefonu. Šis apklausos būdas yra taikomas, kai respondentas apklausiamas antrą ir paskesnį kartą arba kai yra žinoma asmens kontaktinė informacija, o statistinė apklausa nesudėtinga. Lietuvos statistikos departamento klausėjas susisiekia su respondentu telefonu. Respondentui suteikiama galimybė pasirinkti jam patogų apklausos laiką.

  • Valstybės registrai. Valstybės registruose kaupiami duomenys naudojami ne tik administravimo, bet ir statistikos tikslams. Tai sumažina respondentams tenkančią statistinės atskaitomybės naštą. Iš valstybės registrų gauti duomenys sujungiami su duomenimis, gautais apklausiant gyventojus.