ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Lietuvos Statistikos departamentas (toliau – Departamentas) Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo (toliau – OSĮ) pagrindu yra paskirtas viena iš oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų, įgyvendinančių Oficialiosios statistikos programą.

Duomenys gyventojų apklausoms įgyvendinti yra teikiami ir gaunami šių teisės aktų pagrindu:

  1. 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/759 17a straipsniu;

  2. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies c ir e punktais;

  3. OSĮ  5 straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 11 punktais, 10 straipsnio 3 punktu;

  4. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi.

Departamentas, kaip oficialiąją statistiką tvarkanti įstaiga, turi teisę iš valstybės registrų neatlygintinai gauti reikalingus statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis, ir tokius duomenis, iš kurių galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas, taip pat juos jungti su kitais statistiniais duomenimis (OSĮ 5 str.), todėl pabrėžiame, kad gyventojų asmens duomenys visais atvejais tvarkomi nustačius teisėtą duomenų tvarkymo tikslą ir tinkamą teisinį pagrindą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas - tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė).

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Teisės apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą negalėsime įgyvendinti, kadangi kaip nustatyta OSĮ, asmens duomenims (tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenims), kuriuos Departamentas naudoja oficialiosios statistikos tikslams, netaikomas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 ir 21 straipsniuose nurodytos duomenų subjekto teisės, t. y. teisė reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą ir teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Teisė būti pamirštam

Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 3 dalies b punktu, negalėsime įgyvendinti Jūsų teisės nutraukti asmens duomenų tvarkymą, kadangi asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (vykdant Departamentui nustatytą teisinę prievolę). Kartu paaiškiname, kad prašymą ištrinti duomenis galėtume įgyvendinti, tačiau tik ta apimtimi, kai Jūsų asmens duomenys nėra tvarkomi remiantis teisės aktais.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Informuojame, jog už asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo ir laikymosi stebėseną ir priežiūrą Departamente atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas, skiriamas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu. Su Departamento paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. pašto adresu duomenu.apsauga@stat.gov.lt.