Statistinės apklausos

Lietuvos statistikos departamentas statistinę informaciją apie gyventojus rengia naudodamas valstybės registruose kaupiamus duomenis ir apklausdamas gyventojus. Tai reiškia, kad dalis duomenų gaunama iš valstybės registrų, kita – surenkama apklausiant gyventojus.

Apklausti visus nuolatinius Lietuvos gyventojus yra sudėtinga ir brangu. Todėl apklausose, kaip ir kitose Europos ir pasaulio šalyse, dalyvauja tik dalis gyventojų, o išvados daromos apie visus gyventojus. Socialiniams tyrimams, taikant statistinius atrankos metodus, respondentai atrenkami iš visų Lietuvos gyventojų, žemės ūkio tyrimams – tik iš ūkininkaujančių, gaminančių žemės ūkio produktus, asmenų. Tokia atranka užtikrina vienodas galimybes visiems gyventojams ir žemės ūkio produktų gamintojams būti atrinktiems tyrimui. Kiekvieno į tyrimą atrinkto asmens dalyvavimas apklausoje yra labai svarbus, nes nuo apklaustų respondentų skaičiaus priklauso statistinės informacijos patikimumas.

Visuose duomenų rinkimo, apdorojimo ir statistinės informacijos rengimo ir sklaidos etapuose laikomasi konfidencialumo principo. Duomenys naudojami tik statistikos reikmėms ir skelbiami kaip suvestinė statistinė informacija, kai negalima identifikuoti konkretaus asmens, namų ūkio, ūkininko ar šeimos ūkio. Statistikoje namų ūkis apibrėžiamas kaip atskirai gyvenantis vienas asmuo arba grupė viename būste gyvenančių asmenų, kurie dalijasi išlaidas ir bendrai apsirūpina gyventi būtinomis priemonėmis. Ūkininko ar šeimos ūkis apibrėžiamas kaip gaminantis žemės ūkio produktus, žemės valdoje turintis vieną ir daugiau hektarų žemės ūkio naudmenų arba ūkio žemės valdoje turintis mažiau kaip vieną hektarą žemės ūkio naudmenų, jei per kalendorinius metus iš žemės ūkio veiklos gautos pajamos sudaro ne mažiau kaip 40 minimalių gyvenimo lygių dydžio sumą.

Apklausų rezultatai atspindi bendrus socialinius ir ekonominius procesus vykstančius šalyje. Statistinė informacija naudojama priimant valstybei ir jos gyventojams svarbius sprendimus. Statistinė informacija dažnai naudojama kasdieniniame žmonių gyvenime, pvz., sprendžiant, kokią studijų kryptį ar profesiją pasirinkti, svarstant buto ar automobilio pirkimo klausimus, kokią žemės ūkio produkciją gaminti ir kt.